Begroting 2019

Begroting in hoofdlijnen

Omzet
De omzet van de begroting 2019 ligt op een niveau van afgerond € 66 miljoen. In de volgende grafieken geven wij een overzicht van het totaal van de lasten en de baten per programma.
Lasten
De verdeling van de lasten naar programma’s wordt in onderstaande grafiek zichtbaar gemaakt:

Hieruit blijkt dat de meeste lasten voortkomen uit de taakvelden op de programma’s:

 • Sociaal Domein (42%):
  • WMO, huishoudelijke hulpverlening en individuele voorzieningen
  • WMO, begeleiding en ondersteuning zorgtaken hulpbehoevenden;
  • Jeugd- en ouderenzorg;
  • Jeugdwerk en ouderenwerk;
  • Maatschappelijke hulpverlening.
  • Bijstandsverlening;
  • Activering en uitstroom
  • Sociale werkvoorziening;
  • Minimabeleid en schuldhulpverlening.
 • Algemene dekkingsmiddelen (17%):
  • Overhead;
  • Belastingheffing;
 • Milieu (10%):
  • Rioolbeheer;
  • Afvalverwerking;
  • Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) milieutaken.
 • Verkeer, vervoer en openbare ruimte (10%):
  • Onderhoud wegen;
  • Onderhoud openbaar groen;
  • Parkeren.

Baten
De verdeling van de baten naar programma’s wordt in onderstaande grafiek zichtbaar gemaakt:

Hieruit blijkt dat de meeste baten voortkomen uit de programma’s:

 • Algemene dekkingsmiddelen (75%), o.a.
  • Algemene uitkering uit het gemeentefonds;
  • Uitkering deelfonds sociaal domein zorg.
  • Integratie-uitkering WMO;
  • Uitkering deelfonds sociaal domein participatie;
  • Belastingopbrengsten.
 • Milieu (11%), o.a.:
  • Opbrengst afvalstoffenheffing;
  • Opbrengst rioolrechten.
 • Sociaal Domein (9%), o.a.:
  • Eigen bijdragen WMO;
  • Rijksbijdrage Wet Werk en Bijstand (WWB).
 • Ruimte en Wonen (2%), o.a.:
  • Opbrengst grondexploitatie;
  • Opbrengst bouwleges.