Begroting 2019

Ruimte en wonen

De gemeente zorgt via ruimtelijk beleid voor een verantwoorde ruimtelijke ontwikkeling, waarbij kwaliteit voorop staat. Zodoende worden ruimtelijke kaders en voorwaarden gecreëerd voor de burgers en bedrijven en voor onze overige programma’s. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is het waarborgen van een goed woon-, werk- en leefmilieu. In de paragraaf grondbeleid wordt ingegaan op het instrumentarium dat de gemeente zelf heeft om het ruimtelijk beleid te effectueren. Ook vallen een drietal grote (ruimtelijke) projecten namelijk ‘De Nieuwe Bierkaai’, ‘Perkpolder’ en ‘Statie/Morres’ onder dit programma.
De gemeente Hulst heeft het imago van een goede woongemeente. Het gemeentelijke woonbeleid, vastgelegd in de gemeentelijke woonvisie, is gericht op het behouden en verwerven van inwoners. Door het ontwikkelen van woningbouwlocaties binnen het bestaande bebouwde gebied en door te zorgen voor voldoende planologisch geregelde en direct beschikbare bouwgrond wordt getracht groei te bewerkstelligen.

Lasten, baten en saldo

€ x1000

€ 2.493

3,8 %

€ 1.579

2,4 %