Begroting 2019

Geprognosticeerde meerjarige balans 2019-2022

Vaste activa:

57.380

67.288

64.867

62.476

60.118

57.849

- Immateriële vaste activa

133

127

120

113

107

100

- Materiële vaste activa

55.005

64.929

62.515

60.131

57.780

55.518

- Financiële vaste activa

2.242

2.233

2.232

2.232

2.231

2.231

Vlottende Activa:

12.269

11.350

9.732

8.232

6.732

5.232

- Voorraden

6.778

8.360

7.742

6.742

5.742

4.742

- Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

5.359

2.859

1.859

1.359

859

359

- Overlopende activa

50

50

50

50

50

50

- Liquide middelen

82

82

82

82

82

82

Vaste passiva:

59.648

62.215

56.929

53.233

50.248

48.110

- Eigen vermogen

16.423

13.414

12.762

12.568

12.736

13.366

- Voorzieningen

8.937

9.579

10.410

11.241

12.072

12.902

- Vaste schulden met een looptijd > 1 jaar

34.288

39.222

33.757

29.424

25.440

21.842

Vlottende passiva

10.000

16.424

17.671

17.475

16.603

14.971

- Schulden met een looptijd < 1 jaar

6.415

9.415

9.415

9.415

9.415

9.415

- Overlopende passiva

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

1.248

- Schulden aan kredietinstellingen

2.337

5.761

7.008

6.812

5.940

4.308