Begroting 2019

Milieu

Het programma Milieu wordt gekenmerkt door de beleidsvelden milieubeheer, handhaving, afvalverwijdering en –verwerking en rioolbeheer. Het zwaartepunt van het beleid ligt op een adequate uitvoering van de wettelijke taken. Door uitvoering te geven aan de vigerende milieuwetgeving en het geven van voorlichting wordt getracht verstoring van het ecologisch evenwicht te voorkomen en reeds aanwezige aantastingen en verstoringen weg te nemen. Jaarlijks worden een Milieu-Uitvoeringsprogramma (MUP), een Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP) en een Operationeel Rioleringsplan (OP) opgesteld en uitgevoerd.

Lasten, baten en saldo

€ x1000

€ 6.252

9,4 %

€ 6.904

10,4 %