Begroting 2019

Sport, cultuur en recreatie

Dit programma omvat het aanbod van voorzieningen en andere voorwaardenscheppende onderdelen op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Het gemeentelijke aanbod betreft ook stimuleringsmogelijkheden om activiteiten te ontplooien, waardoor de deelname laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk is. Uitgangspunt is een goede afstemming op de (daadwerkelijke) vraag van de bevolking, inwoners en toeristen om deze meer laten genieten van de aanwezige voorzieningen op het gebied van sport en cultuur waardoor de leefbaarheid in de kernen en de sociale samenhang kan worden vergroot.

Lasten, baten en saldo

€ x1000

€ 2.587

3,9 %

€ 97

0,1 %