Begroting 2019

Coalitieprogramma 2018-2022

Coalitieprogramma 2018-2022

Missie

De gemeente Hulst streeft naar:

“Een uitstekend woonklimaat in een open en landschappelijk waardevol Oost-Zeeuws-Vlaanderen waarin het lokale bedrijfsleven, toerisme, recreatie en landbouw zich in evenwicht met natuur en landschap kunnen ontwikkelen.
De gemeente zorgt via beleid en organisatie voor een evenwichtige ontwikkeling van de vestingstad Hulst en landelijke kernen waarbij kwaliteit voor kwantiteit gaat en waarbij het bedienen van de burger in brede zin de centrale doelstelling van de gemeente vormt.”


Deze missie vormt de leidraad bij het tot stand komen van het beleid in de hiernavolgende programma’s en paragrafen.

Het coalitieprogramma 2018-2022 ‘’De kracht van samen’’ vindt u hier: Coalitieprogramma 2018-2022
Hierna geven wij een verkorte weergave van het coalitieprogramma 2018-2022 ‘’De kracht van samen’’. Voorafgaand aan het coalitieprogramma geven wij ook de voortgang weer van de projecten die in het kader van de regionale impulsgelden zijn aangevraagd.

Deelproject

Stand van Zaken projecten Regionale Impuls gemeente Hulst (RIH) 1 september 2018

Algemeen

Door vertraging bij de uitvoering van de ontpoldering van de Hedwigepolder, is de looptijd van de uitvoering van de regionale impuls verlengd tot 1 juli 2021.

Ontwikkeling Hof te Zandeplein

De grond met bijbehorende opstallen van het landbouwmechanisatiebedrijf zijn in eigendom verworven. Daarmee is voldaan aan de verplichtingen voor de verleende bijdrage van € 1.000.000. De nieuwbouw van het landbouwmechanisatiebedrijf op bedrijventerrein Hoek en Bos is in volle gang. Na bedrijfsbeëindiging  op de locatie aan het Hof te Zandeplein kan deze locatie worden herontwikkeld.

Herinrichten Frans van
Waesberghestraat

Deze werken zijn volledig uitgevoerd. Daarmee is voldaan aan de verplichtingen voor de verleende bijdrage van € 435.000.

Herinrichten Havenfort e.o. (looproute + camperplaatsen)

Momenteel zijn we in overleg met de beheerder van het parkeerterrein bij het Stationsplein opdat de gehele looproute tussen BACK-terrein en Gentsepoort eenduidig kan worden ingericht. Verwachting is dat het totale ontwerp in 2018 gereed  is en dat het  benodigde budget kan worden aangevraagd. Beoogde uitvoering in 2019.

Belevingsmaatregelen vesting

LEADER subsidie is toegekend met cofinanciering van het regionaal impulsbudget. Speel- en ontmoetingsplaats “De Vindplaats”, de Klapbank en kunstobject ‘INULST’ zijn gerealiseerd. Plaatsing van het doorkijkpaneel, de nieuwe ANWB informatieborden en de storytelling met introductie van een nieuw figuurtje zijn alle gepland in het najaar 2018.

Grensoverschrijdende bossen

LEADER subsidie is toegekend met cofinanciering van het regionaal impulsbudget voor realisatie van een fietspad op/langs de voormalige spoorlijn tussen de Molenstraat en de Grote Kreekweg.  Het werk is gestart in augustus en wordt in oktober 2018 afgerond. Daarnaast wordt thans bekeken of het plaatsen van een uitkijktoren op de grens in de Steense bossen haalbaar is.

Opwaarderen Scheldekust

Project is in voorbereiding in samenwerking met de organisatie van grenspark Groot-Saeftinghe. Door middel van een uitgebreide gebiedsconsultatie worden lokale bewoners en ondernemers in meerdere sessies  betrokken bij uitwerking van concrete initiatieven. Doel is een uitvoeringsproject in te dienen voor LEADER, 2e openstelling eind 2018.

Promotie/branding

Deze actie komt voort uit het Toeristisch Ontwikkelingsplan en de Retailvisie. Gestart is met het traject om te komen tot een marketingplan met bijbehorende marketingcampagne. Uitvoering is deze zomer gestart.

Welkomstdisplays

Doordat een leasecontract is afgesloten met een commerciële partij kan deze investering achterwege blijven. De enige investering die resteert is het opruimen van de oude infrastructuur. Dit wordt dan meegenomen in de aanvraag “update toeristische infrastructuur”. De 3 welkomstdisplays worden oktober 2018 geplaatst.

Update toeristische bewegwijzering

Plan van aanpak is opgesteld. Budget wordt eind 2018/begin 2019  aangevraagd. Uitvoering start in 2019.

Projecten dorpsraden

Over een juiste afhandeling en dekking wordt thans een voorstel voorbereid.

Onderwerp:

Afspraken:

Bestuur

Samen betekent dat we mensen nog meer gaan betrekken bij ontwikkelingen binnen de gemeente.

Inwoners moeten zich verantwoordelijk voelen voor hun kern, wijk en straat. Om de leefbaarheid te bevorderen gaan we voor een gemeentelijk participatieplan. Hierin maken we duidelijk hoe we verder invulling geven aan de participatie door dorps- en wijkraden, bedrijven, verenigingen, Raad en onze inwoners.

We willen initiatieven van inwoners ruim baan geven, soms door financiële ondersteuning en vaak door los te durven laten. Wel moet er een goede balans zijn tussen de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en de betrokkenheid van de inwoners.

Dit betekent een nadrukkelijke rol voor dorps- en wijkraden als gesprekspartner en klankbord voor het gemeentebestuur. We voeren dus een actief dorps- en wijkradenbeleid.

Het stimuleringsfonds voor maatschappelijke initiatieven blijft een belangrijk ondersteuningsmiddel.

Het college staat voor een inclusieve gemeente. Iedereen doet mee.

Gemeentelijke samenwerking, daar waar sprake van is een meerwaarde voor onze gemeente, pakken we dit op. Daar waar mogelijkheden zijn, zal het college meewerken aan de regionale samenwerking.

Samenwerking is geen doel op zich, maar moet een bijdrage leveren aan de regionale opgaven. De gemeenteraad krijgt hierin een nadrukkelijke rol. Samenwerken moet ook efficiënt en doelmatig zijn. Het is geen doel op zich. De toekomstvisie voor Zeeuws Vlaanderen nieuw leven in blazen.

Samenwerking met onze Vlaamse buurgemeenten gaan we ook in de komende periode voortzetten.

Samenwerking binnen EGTS zetten we voort.

We willen helder en transparant met onze inwoners communiceren.

Voor het college is een gemeentelijke herindeling niet aan de orde.

We willen een bereikbaar gemeenteloket, waar zaken ook digitaal kunnen worden geregeld. De digitale mogelijkheden moeten makkelijk vindbaar zijn.

De gemeentelijke organisatie moet flexibel blijven opereren met oog voor vernieuwingen en maatschappelijke ontwikkelingen. Kwaliteit van de dienstverlening heeft onze prioriteit.

We willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en minder (eigen) knellende regels bij het verlenen van vergunningen.

Wij willen bijdragen aan een leefomgeving die sociaal en leefbaar is. Maar ook duurzaam, gezond en klimaatbestendig. Een leefomgeving die ‘toekomstbestendig’ is voor generaties na ons.

Veiligheid

Inwoners, politie en gemeente gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in de buurten. De gemeente informeert de inwoners actief over preventieve maatregelen en laat hen meedenken en werken aan het oplossen van veiligheidsvraagstukken in de buurt. Bijvoorbeeld door het organiseren van een buurtschouw of informatiebijeenkomsten over het voorkomen van inbraken.

We zetten in op preventie en een harde aanpak van drugsoverlast. De straatverkoop moet worden teruggedrongen. Vooral tegen de straathandel zal hard(er) moeten worden opgetreden.

Wij willen geen coffeeshop in onze gemeente.

Door middel van goede voorlichting moet het gebruik van drugs en/of alcohol teruggedrongen worden.

Politie, de wijkagent, moet zichtbaarder aanwezig zijn in de kernen en wijken. Een spreekuur kan hierbij een middel zijn. Dit op een vast tijdstip in alle wijken en kernen.

Brandpreventie moet hoog in het vaandel staan. We gaan voor meer aandacht en waardering voor onze brandweervrijwilligers. Tevredenheidsonderzoeken bij de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) kunnen bijdragen aan verbetering.

Buurtpreventie is een middel om tijdig problemen te signaleren en te voorkomen. Wij vervullen een coördinerende rol om wildgroei te voorkomen.

Handhaving van 30 km zones moeten we de komende jaren nadrukkelijker oppakken. Snelheidscontroles zijn hierbij essentieel.

De inzet van BOA’s moet flexibel zijn, zodat kan worden geanticipeerd op overlast.

We repareren binnen vijf dagen kleine vernielingen. Schade zal in beginsel worden verhaald bij de dader. De BuitenBeter app is hiervoor een geschikt middel.

Verkeer, Vervoer en Openbare ruimte

We zetten in op goede concessies voor het openbaar vervoer, waarbij alle kernen bereikbaar moeten zijn.

Goede verbindingen richting België, Breda en de rest van Zeeland zijn essentieel. Aansluiting op het treinverkeer in West-Brabant kan een goed alternatief zijn voor bereikbaarheid van de rest van Nederland.

De tarieven voor het openbaar vervoer moeten betaalbaar zijn voor Zeeuws-Vlaanderen.

We gaan in overleg met onze zuiderburen over de bereikbaarheid van de E34. De aansluiting van Hulst op deze weg moet worden verbeterd.

We maken ons sterk voor een tolvrije tunnel of kortingskaart voor onze inwoners voor de Westerscheldetunnel.

De komende jaren gaan we tenminste de Cloosterstraat te Kloosterzande, Stationsweg (rotonde Scharnier en Absdaalseweg) te Hulst, randweg Vogelwaarde, Tivoliweg te Hulst, Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde en het parkeren aan de Truffinoweg te Hulst aanpakken conform het Meerjaren investeringsplan.

In overleg met provincie problematiek Kuitaart aanpakken.

Aandacht voor het zwaardere landbouwverkeer is noodzakelijk. De komende periode zal een oplossing moeten worden gezocht om het zwaardere landbouwverkeer uit de kernen te weren.

Er moet de komende periode extra aandacht zijn voor de verkeersveiligheid van de fietsers. Fietspaden moeten goed worden onderhouden.

De binnenstad van Hulst verdient extra aandacht. De Visie binnenstad moet hieraan bijdragen. Ook de inrichting van de Grote Markt zal de komende vier jaar aandacht krijgen.

Het parkeerbeleid in de binnenstad zullen we in de komende periode onder de loep nemen.

De onkruidbestrijding op onze wegen en onderhoud van ons straatmeubilair moeten de komende periode nadrukkelijker worden aangepakt. Er zullen extra middelen moeten worden gezocht om dit te verbeteren.

We gaan door met het goed onderhouden van onze wegen en groen.

De openbare verlichting moet duurzamer worden. Het geeft een gevoel van veiligheid en voorkomt onoverzichtelijke situaties.  

Met wijk- en dorpsraden worden elk jaar het onderhoud van het groen besproken. Wensen die binnen het vastgestelde budget passen, worden opgenomen in het onderhoudsprogramma.

We gaan de mogelijkheden onderzoeken om bij herstructurering de openbare ruimte klimaatbestendig en water robuust in te richten.

Economische zaken

We gaan uitvoering geven aan de Retailstructuurvisie. De focus ligt op drie gebieden: Centrum, Stationsweg en Morres. Ook het voorzieningenniveau in onze kernen zullen we de nodige aandacht geven.

We gaan ondernemerschap faciliteren o.a. via huisvesting, vestigingsmogelijkheden en een centrummanager.

De binnenstad verdient een opwaardering. We voeren een actief leegstandbeleid. We staan voor een vitale binnenstad met goede voorzieningen. Een binnenstad waar mensen met plezier wonen, werken, winkelen en recreëren.

Het economisch beleidsplan gaan we de komende periode actualiseren.

We gaan kennisinstellingen en bedrijven ondersteunen bij (innovatieve) projecten, die bijdragen aan de transitie naar de circulaire economie.

Hulst heeft een wereldhaven in de achtertuin liggen. Er moet meer aandacht komen voor de economische relatie tussen Hulst en de haven van Antwerpen. Een belangrijke factor voor de werkgelegenheid in de gemeente Hulst. Wij streven naar een goede OV verbinding tussen Hulst en Linkeroever.

Hogeweg V en de Schapenwei zijn onze bedrijventerreinen. Er zullen via gerichte acquisitie inspanningen worden geleverd om bedrijven naar Hulst  te halen. De haven van Walsoorden heeft een belangrijke regionale functie. Komende periode gaat het college initiatieven nemen voor een revitalisering. De bedrijventerreinen Kloosterzande verdienen onze aandacht.

We zetten in op duurzame werkgelegenheid.

Het terugdringen van regels en administratieve lasten voor ondernemers moet de komende periode nog meer vorm krijgen.

De agrarische sector in onze gemeente verdient ook de komende periode alle aandacht. Ruimte bieden aan nevenactiviteiten is hierbij belangrijk. Het herstructureren op het platteland naar nieuwe economische dragers, moet extra aandacht krijgen.

Met de realisatie van de gebiedsontwikkeling Perkpolder geven wij een belangrijke economische impuls voor onze regio.

De uitvoering van de plannen aan de Nieuwe Bierkaai en Houtmarkt worden voortvarend opgepakt met als doel de economie in de binnenstad een extra impuls te geven.

Wij stimuleren innovatieve ideeën om onze economie en Retail en economie een impuls te geven.

Recreatie en toerisme

De gemeente Hulst heeft een kustlijn van zo’n 31 kilometer. De Westerscheldedijk is een prachtige plek om te recreëren. Het uitzicht op de voorbijvarende schepen en de prachtige flora en fauna heeft een grote aantrekkingskracht op wandelaars en fietsers. Fietsen langs de "zoute" kant van de zeedijk moet zoveel mogelijk gerealiseerd worden, vanaf Paal tot Terneuzen.

We staan open voor meer recreatieve voorzieningen en horecamogelijkheden langs de Westerschelde door lokale ondernemers. Dit te allen tijde in overleg met de inwoners van de desbetreffende dorpen en overige overheden.

We vinden het belangrijk dat het fietsvoetveer Perkpolder – Kruiningen in stand wordt gehouden en een plekje krijgt in de toekomstige gebiedsontwikkeling Perkpolder.

De strandjes van Walsoorden, Perkpolder en Ossenisse zijn bij mooi weer erg in trek bij inwoners van onze gemeente. Wij vinden dat de stranden, binnen de mogelijkheden, periodiek moeten worden onderhouden en opgeschoond.

Uitbreiding of vestiging van (nieuwe) campings en andere verblijfsaccommodaties faciliteren wij graag. Ook andere, bestaande ondernemers in het buitengebied, moeten via nieuwe economische dragers alle medewerking krijgen, want ook zij versterken het toerisme.

Goed onderhouden wandel- en fietspaden zijn noodzakelijk. Het is een belangrijke randvoorwaarde om inwoners en toeristen te laten bewegen en geeft een wezenlijke bijdrage aan de toeristische impuls van Hulst.

Camperplaatsen zijn een belangrijke schakel in het toerisme. Uitbreiding moet mogelijk zijn.

Culturele mogelijkheden en onze lokale eigenheid koesteren we. Onze gemeente, met name de binnenstad, is een waar cultureel openluchtmuseum. We gaan inzetten op de punten die Hulst zo uniek maken om zo het toerisme te bevorderen. Project Versterk de vesting biedt kansen voor onze historische binnenstad.

De ontwikkeling van het grenspark Groot Saeftinghe biedt kansen voor het toerisme. We ondersteunen dit initiatief van harte.

We starten een onderzoek om de aantrekkelijkheid van de weekmarkten in de gemeente Hulst te verbeteren.

Onderwijs en Kinderopvang

We sturen aan op een sterke samenwerking in Zeeuws-Vlaanderen op het gebied van onderwijs. De overleggen tussen gemeente, het onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzalen en de jeugdzorg gaan we verder intensiveren.

We houden de basisscholen, binnen de wettelijke kaders, intact. Ze dragen bij aan de leefbaarheid in de kernen. Schaalvergroting mag de leefbaarheid in de kernen niet aantasten.

Startgroepen, 2 – 4 jaar, zijn de kraamkamer van onze scholen. Het moet een integrale voorziening zijn met een naadloze overgang van peuter naar kleuter. Ouders hebben hierin ook een verantwoordelijkheid. Dit alles om de weglek naar België te verminderen. We maken ons sterk voor extra Rijkssteun voor het behoud van de scholen.

Een betere communicatie over de (on)mogelijkheden in het basisonderwijs in de regio is noodzakelijk.

We onderzoeken de komende periode de mogelijkheden voor een verdere ontwikkeling van de Integrale Kind Centra.

Het behoud van het voortgezet onderwijs in onze gemeente is noodzakelijk. Vooral voor de regionale economie en de leefbaarheid in de toekomst. De afstanden naar andere scholen is naar het oordeel voor het college te groot. Ouders in onze gemeente verwachten dat ook in Hulst goed onderwijs blijft op alle niveaus van Gymnasium tot en met VMBO. Regionale centralisering is voor het college geen optie. Samenwerking tussen de scholen voor voortgezet onderwijs is daarom noodzakelijk. Er moet worden ingezet op extra financiering door het Rijk.

Het MBO moet in Zeeuws Vlaanderen behouden worden.

De school is vaak één van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het is belangrijk dat scholen de weg weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Het college vindt het belangrijk dat scholen en jeugdhulpinstellingen zich in gelijke mate verantwoordelijk voelen voor het welbevinden van het kind.

Te veel kinderen groeien op in (relatieve) armoede. Dat is voor ons niet acceptabel. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en volop mee kunnen doen aan de maatschappij. Het educatieve kind pakket is een goed hulpmiddel. Hieraan zal meer bekendheid moeten worden gegeven.

Bij vervoer van scholieren staat het belang van het kind voorop. We willen daarbij zoveel mogelijk gebruik maken van het regulier openbaar vervoer, bijvoorbeeld door verplaatsing van haltes of aanpassing van busroutes en -tijden.

Wij willen jongeren actief betrekken bij de samenleving, juist omdat  het belang van een sterke samenleving geen vanzelfsprekendheid meer is. Een zinvolle maatschappelijke stage brengt jonge mensen in contact met verschillende groepen in de samenleving. Het college zet zich in voor de maatschappelijke stage door dit eventueel te ondersteunen met budget.

Sport

Het sportaccommodatiebeleid is de basis van het gemeentelijk sportbeleid. We creëren goede randvoorwaarden binnen de gemeente om sporten en bewegen zo optimaal mogelijk te maken. Wij willen daarbij rekening houden met de verschuiving van verenigingssporten naar individuele sporten in de openbare ruimte, zoals wandelen, fietsen en hardlopen.

Iedereen moet kunnen sporten. Dat geldt ook voor kinderen uit gezinnen die het wat minder hebben en geen sportabonnement of deelname aan cultuur kunnen betalen. De bestaande regelingen van het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds moeten dan ook gehandhaafd blijven. Het educatief kind pakket gaan we nog meer promoten.

Verenigingen hebben een belangrijke sociale functie. Mensen komen er bij elkaar en het is ook nog eens gezond! Sportactiviteiten in kleine kernen moeten dan ook zoveel mogelijk in stand worden gehouden.

Voor veel verenigingen zijn de lasten van hun accommodatie een belangrijke kostenpost. Tegelijkertijd is een goed gebouw voor de (sport)vereniging van groot belang voor het goed functioneren. Wij willen de vrijwilligers meer verantwoordelijkheid én beslissingsbevoegdheid geven en ruimte voor innovatie. Er zijn veel kansen voor het verduurzamen van complexen en eventueel multifunctioneel gebruik. Dat kan een goede manier zijn om de energiekosten te drukken.

Wij vinden dat verenigingsgebouwen moeten worden vrijgesteld van de onroerende zaakbelasting (OZB). Verenigingen vallen onder het hogere tarief voor niet-woningen. In ieder geval wordt onderzocht wat de compensatiemogelijkheden zijn.

Wij willen de slagkracht van verenigingen en organisaties vergroten door minder bemoeienis van de gemeente en minder beperkende regels.

Wij willen de regels voor verenigingen versoepelen en de administratieve lasten verminderen, zodat ze niet terechtkomen in onbegrijpelijk papierwerk, trage procedures en kosten.

Het openluchtzwembad in Kloosterzande moet behouden blijven. Er komt een onderzoek naar schoolzwemmen.

(Grootschalige) sportevenementen zorgen er voor dat mensen kennis kunnen maken met sport, stimuleren inwoners om zelf te gaan sporten en zorgen voor levendigheid en promotie van onze gemeente.

Meer bewegen en goede voeding dient gestimuleerd te worden voor jong en oud: “Goed leven” is hiervoor een mooi initiatief.

Cultuur

De vestingstad Hulst heeft een rijk verleden. Veel tastbare herinneringen zijn bewaard gebleven en te zien in het Streekmuseum. De komende periode gaan we een keuze maken om het museum een update te geven. Museumbezoek door scholen wordt bevorderd.

De gemeente investeert in het behoud en veiligheid van monumenten. Niet uitsluitend via grote restauraties, maar bijvoorbeeld ook door kleine kredieten te verstrekken aan particulieren voor het restaureren van kleinere, maar even waardevolle cultuurhistorische elementen. Wij staan open voor overleg met alle partijen die zich inzetten voor het behoud van ons historisch erfgoed.

Beeldbepalende kerkgebouwen mogen niet worden gesloopt. Ze bepalen het aanzien van onze kernen en zijn vaak van grote cultuurhistorische waarde. We verlenen medewerking aan de herbestemming van kerkgebouwen.

We dragen Omroep Hulst een warm hart toe, wanneer de omroep zich primair richt op verslaan van lokale informatie en amusement. De omroep versterkt hiermee de gemeenschapszin door aandacht te besteden aan alle stromingen binnen de gemeente Hulst.

Wij onderschrijven het belang van lezen en van de bibliotheek voor onze gemeente. De bibliotheek staat echter de komende jaren voor geweldige uitdagingen. Door de intrede van het internet en het toenemende gebruik van e-books en online communicatie en informatievoorziening, zal de service en dienstverlening veranderen en nieuwe vormen vragen.

Ook cultuur draait voor een belangrijk deel op vrijwilligers. Evenementen zoals Vestrock, Graauwrock, kunstroutes en de carnavalsfeesten in de verschillende kernen, maar ook stichtingen en verenigingen die zich bezig houden met cultuur, moeten, waar mogelijk, worden gefaciliteerd vanuit de gemeente.

Het college is van mening dat er een laagdrempelig evenementensubsidiebeleid moet worden ontwikkeld. Het sociale leven draait in veel van onze kernen op de actieve verenigingen. Initiatieven vanuit de verenigingen en bevolking moeten standaard worden beoordeeld op mogelijkheden en niet worden afgewezen omdat er geen geld is.

Podiumkunst verdient een nieuwe impuls. De komende periode zullen we hiertoe initiatieven nemen.

Subsidies worden, waar mogelijk en in overleg met betrokkenen, voor meerdere jaren toegekend in plaats van eenmaal per jaar. De regels voor verantwoording worden vereenvoudigd. Met name de digitale mogelijkheden moeten worden verruimd. De gemeente stelt de vraag: Wat is het effect van het geld? in plaats van: Zijn de regels gevolgd?

Werk en Inkomen, participatie en sociale zaken

We maken ons sterk voor iedereen die aan de kant staat. Ook voor mensen waar betaald werk een brug te ver is, is participatie van belang. Voor ons is de tegenprestatie een middel om mensen te activeren die nu wel een uitkering ontvangen, maar verder niet participeren.

Wij willen voorkomen datinwoners tussen de wal en het schip belanden. Daarom is extra aandacht nodig voor beschut werk en voor de aansluiting van jongeren die van het PRO/VSO-onderwijs komen naar de arbeidsmarkt.

We gaan voor een georganiseerde bemiddeling voor bijstandsgerechtigden vanuit de gemeente voor vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld door het vrijwilligerssteunpunt.

Armoede is niet alleen een financieel probleem, maar vooral ook een zaak van niet kunnen meedoen in de samenleving. Daarom gaat het college een actief armoedebeleid voeren. Hier geldt dat de inwoner eerst zelf verantwoordelijk is.

Goed toegankelijke en begrijpelijke informatie over de minimaregelingen zowel van de gemeente als het rijk is een basisvoorwaarde. Mensen die afhankelijk zijn van een uitkering, hebben daar over het algemeen niet voor gekozen. Ze zitten in een situatie die niemand wenst. Ze moeten met respect worden bejegend.

Wij zetten projecten met vrijwilligers in voor mensen die moeite hebben hun administratie op te zetten. Een voorbeeld is ‘schuldhulpmaatjes’. We zorgen ervoor dat gemeentelijke schuldhulpverlening snel kan helpen. Er mogen geen wachtlijsten ontstaan.

Voedselbanken blijken helaas noodzakelijk, maar moeten wel een tijdelijke oplossing blijven. Bezoekers van de voedselbank hebben vaak meer problemen tegelijk, zoals werkloosheid en schulden. De gemeente gaat hen actief benaderen om deel te nemen aan het schuldhulpverleningstraject en het zoeken van werk.

Dethon heeft een belangrijke functie bij het aanbieden van re-integratie- en werkleertrajecten in Zeeuws-Vlaanderen. Mensen die net niet mee kunnen in het arbeidsproces, hebben ook recht op een goede, veilige werkplek. We gaan de belangrijke functie van Dethon blijven onderkennen en zorgen dat de toekomst van deze instelling gewaarborgd blijft.

Grensoverschrijdende samenwerking is een noodzaak om mensen aan het werk te krijgen. Daar zetten we dan ook op in. Belemmeringen moeten weggenomen worden.

Welzijn en Zorg

Stichting Hulst voor Elkaar is de centrale wegwijzer voor iedereen in de gemeente die advies of ondersteuning nodig heeft op het gebied van zorg en welzijn.

De lokale toegang tot zorg moeten we goed organiseren. Zowel voor de jeugdzorg, WMO en participatie in het kader van de participatiewet.

Een goede samenwerking met de zorgleveranciers is cruciaal.

We gaan uit van de persoonlijke kracht en waardigheid van mensen. Natuurlijk houden we rekening met wat mensen niet kunnen, maar ons vertrekpunt is wat mensen wél kunnen. Dat vergt niet alleen algemene regels, maar vooral ook maatwerk bij de toewijzing van zorg.

Uitgangspunt voor het college is en blijft, dat wie hulp nodig heeft het ook krijgt. Niet het budget, maar de persoon is leidend in de zorgaanvraag.

We willen het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen, maar wel op een veilige manier. Met woningcorporaties maken we gerichte prestatieafspraken over de hoeveelheid en de kwaliteit van het woningaanbod.

De mogelijkheid tot woningaanpassingen is onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning.

Bij inzet van zorg moet er sprake zijn van een integrale benadering. De ordening van de zorg kan worden gerealiseerd in zorgcirkels waarin door hulp en zorgverlening wordt samengewerkt. Het college wil dit faciliteren. Op deze wijze kunnen ook verbindingen worden gelegd tussen het sociale- en zorgdomein.

Aanvraagprocedures voor voorzieningen en verstrekkingen moeten een zo kort mogelijke doorlooptijd hebben. De mantelzorger, familielid of ouderenadviseur moet een vaste positie bij het keukentafelgesprek krijgen.

Mantelzorgers zijn de zachte kracht in de zorg voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken. Mantelzorgers vinden het normaal om te zorgen voor een hulpbehoevend(e) familielid of kennis.

De dagopvang en de respijtzorg moet in de gemeente op orde zijn, zodat mantelzorgers van tijd tot tijd even op adem kunnen komen. De gemeente staat naast de mantelzorgers en faciliteert ze, bijvoorbeeld door individuele coaching en training.

Het mantelzorgcompliment blijft ook de komende periode van toepassing.

We gaan een onafhankelijk zorgmeldpunt instellen waar inwoners met klachten terecht kunnen.

De polikliniek ZorgSaam in Hulst moet gehandhaafd blijven.

Wij willen een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid, waarbij ouderen die in isolement dreigen te raken regelmatig worden bezocht. Het opzetten van een zogenaamd “maatjes” project kan hierbij helpen.

We hebben er de afgelopen jaren extra taken bij gekregen op het terrein van de (jeugd)zorg en werk, met tegelijk forse bezuinigingen. De opgave voor ons is om zorg te leveren voor het geld dat we daarvoor krijgen. Voor ons is het uitgangspunt: Rijksgeld voor de zorg, gaat naar de zorg.

Innovaties kunnen de kwaliteit van zorg aanzienlijk verbeteren. De komende jaren zal het budget voor de zorg onder druk blijven staan. Het is daarom zaak om eventuele overschotten deels in te zetten voor innovatie in de zorg. Dat draagt bij aan goede zorg.

In het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking heeft de gemeente er een aantal taken bij gekregen. Niet alleen op het gebied van de zorg, maar ook op het gebied van toegankelijkheid van de openbare ruimte. Dit zal ook de komende periode moeten worden opgepakt.

Het college zet in op vorming van een integrale adviesraad voor het gehele sociale domein.

Onze dorps- en gemeenschapshuizen gaan we ook de komende jaren koesteren. Zij zijn essentieel voor de leefbaarheid in de kernen. In ieder geval gaan we “De Kauter” moderniseren en een onderzoek doen naar de uitbreiding van Malpertuus. Het noodzakelijk onderhoud zal jaarlijks worden bekeken.

Het visiedocument Den Dullaert wijk wordt verder uitgewerkt.

Milieu

Bij nieuwbouwprojecten zullen wij aandringen op duurzaam bouwen, zoals het mogelijk maken van duurzame energieprojecten in bestemmingsplannen en de nul-op-de-meterwoningen.

Bij bestaande bouw kunnen samen met (woningbouw)coöperaties de sociale huurwoningen, scholen, etc. energiezuiniger worden gemaakt.

In het Omgevingsplan willen wij - in samenwerking met betrokken partijen, waaronder de netbeheerder en woningcorporaties - voorwaarden kunnen stellen aan de keuze voor de toekomstige energie-infrastructuur.

Het installeren van zuinige, duurzame LED-verlichting in openbare gebouwen en straatverlichting moet voortvarend verder worden doorgevoerd. We gaan kijken of we energiebesparende maatregelen met een korte terugverdientijd kunnen uitvoeren aan onze gemeentelijke gebouwen. Energiebesparende maatregelen moeten we niet zien als uitgaven, maar als investering die uiteindelijk een kostenbesparing oplevert.

Initiatieven voor duurzaamheid zullen wij omarmen en toestaan waar mogelijk en in overleg met betrokkenen. Voorlichting is een onderdeel dat we als gemeente zelf op kunnen pakken. Inwoners die een omgevingsvergunning aanvragen worden geïnformeerd over de mogelijkheden.

We gaan mogelijkheden onderzoeken voor een breder netwerk van elektrische laadpalen.

Heldere communicatie over het nieuwe afvalbeleid is belangrijk. Het moet voor burgers duidelijk zijn waar ze terecht kunnen met afval, waarom en hoe we belasting heffen, wat ze zelf kunnen doen om een bijdrage te leveren aan het milieu, wat afval scheiden oplevert, etc. Verdere scheiding van afvalstoffen moet efficiënt worden bevorderd. Regelmatig evalueren we en volgen de ontwikkelingen in de markt.

Zwerfafval in het buitengebied vraagt de komende periode extra aandacht. Vooral de agrariërs hebben veel last van onder andere uit auto’s geworpen afval. Dit kan grote consequenties hebben voor materiaal, maar ook voor de dieren die afhankelijk zijn van gras uit de bermen cq. van het land.

De vergoeding die de verenigingen krijgen voor het ophalen van het oud papier, is voor veel verenigingen een belangrijke inkomstenbron. Wij houden die vergoeding in stand.

Een aantal jaar geleden zijn de milieutaken van de Zeeuwse gemeenten overgeheveld naar de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Het doel: efficiënter werken en daardoor kosten besparen. Wij zijn van mening dat de RUD nog efficiënter kan worden georganiseerd.

Handhaving van milieuregels moet allereerst gebeuren middels een goede voorlichting. Risicobedrijven moeten frequenter worden gecontroleerd.

We streven naar een schoon milieu, een vitale natuur en een aantrekkelijk landschap. Een onderzoek naar de uitbreiding van meetpunten voor luchtvervuiling is noodzakelijk.

Ruimtelijke ordening en wonen

Een sociaal woningbouwprogramma voor starters. jongeren en senioren is van belang voor de leefbaarheid. Samen met woningcorporaties wordt gekeken naar woonkosten besparende duurzaamheidsmaatregelen, gedifferentieerde grondprijzen en ondersteuning bij het bouwen.

De Provincie Zeeland focust in het nieuwe Omgevingsplan erg op ontwikkelingen in de vier grote Zeeuwse steden. Daarnaast willen ze de Kustvisie uitbreiden naar de gehele Westerscheldekust. Het mag niet zo zijn dat het provinciale omgevingsplan nieuwe ontwikkelingen, zoals woningbouw in kleinere kernen of kleinschalige horecaontwikkelingen langs onze kustlijn, in onze gemeente tegenwerkt.

We gaan een actieplan opstellen om de woningbouw in de dorpen te stimuleren. Daar waar mogelijk gaan wij voor actieve grondpolitiek. Vooral woningen voor jongeren en starters op de woningmarkt zijn belangrijk. Jongeren moeten mogelijkheden hebben om in de dorpen te blijven wonen. Bovendien hebben de starters niet het probleem dat ze eerst een woning moeten verkopen. Dat betekent dat de bouw van starterswoningen ruime mogelijkheden moet krijgen.

In 2021 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Gemeenten krijgen een meer faciliterend karakter bij nieuwe ontwikkelingen. Het moet allemaal makkelijker en sneller. Niet denken in bedreigingen, maar in kansen. Wat ons betreft starten we daar nu al mee. We gaan niet wachten tot de nieuwe wetgeving is ingevoerd. Nieuwe aanvragen van burgers of ondernemers die iets willen ontwikkelen, moeten vanaf nu al in de geest van de toekomstige Omgevingswet worden afgehandeld; met een positieve insteek en op vlotte wijze!

We streven naar flexibele bestemmingsplannen in gebieden waar momenteel woningen worden gebouwd, zoals het bestemmingsplan Zoutedijk te Kloosterzande.

We gaan het aanbod van woningen afstemmen op de vraag van de inwoners waarbij specifieke aandacht is voor jongeren.

Het beleid voor verkrotting van de afgelopen jaren heeft zijn waarde bewezen. We willen dit beleid voortzetten. Dreigende verkrotting en stimulering van particuliere woningverbetering is ook de komende periode voor het college een aandachtspunt.

Samen met woningbouwcorporaties zal beleid moeten worden gemaakt voor de toekomst van de huursector. Herstructurering is noodzakelijk. Gemeentelijk beleid moet gericht zijn op kansrijke segmenten.

Er moet een onderzoek komen naar een uitbreiding van de woonlocaties in de kern Hulst. Daarnaast een visie op de bouwmogelijkheden in de andere kernen.

Om de leefbaarheid op het platteland te behouden en verkrotting in het buitengebied tegen te gaan, zijn we voorstander van een ruimhartig beleid bij verbouwingen in het buitengebied. We gaan het bewoners van het buitengebied mogelijk maken om hun woning aan de eisen van de tijd aan te passen en indien nodig op het bestaande grondstuk te vergroten zonder tijdrovende procedures te doorlopen.

Financiën en Belastingen

We willen de lasten voor onze burgers en toeristen zo laag mogelijk houden. De hoogte van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze dragen bij aan een maatschappelijk doel.

We zorgen voor voldoende weerstandsvermogen. Waarbij we, indien mogelijk, sparen voor gewenste en noodzakelijke investeringen.

De onroerende zaakbelasting (OZB) mag jaarlijks niet meer stijgen dan de inflatie. We gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor afschaffing/compensatie van de OZB voor verenigingsgebouwen en dorpshuizen.

Afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn en eventuele overschotten worden verwerkt in de tarieven.

Het reinigingsrecht dat geheven wordt bij bedrijven schaffen we af. Bedrijfsafval wordt dan niet meer opgehaald door de gemeente. Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor hun bedrijfsafval.

De toeristenbelasting houden we op het niveau van 2018.

Wij vinden dat er niets geheim is aan de uitgaven van de gemeente Hulst. Om die reden ontvangen inwoners, bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag, een korte weergave van de uitgaven van het vorige jaar. Op de website van de gemeente Hulst maken we duidelijk - in een overzicht - welke instellingen van de gemeente subsidie ontvangen en de taken die men uitvoert.

Overschotten gebruiken we voor het duurzaam financieel beleid, voor versnelde afschrijving, toevoeging aan reserve kapitaalgoederen dan wel aan de algemene reserve.

We gaan voor een ratio van 1.0.