Begroting 2019

Informatiebeveiliging en privacy

Informatiebeveiliging

In 2016 is het informatiebeveiligingsplan opgesteld aan de hand van de normen/kaders die zijn vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (kort: BIG). Dit plan wordt jaarlijks uitgewerkt in een jaarplan. Ook in 2018 vormt informatiebeveiliging één van de grootste speerpunten binnen de gemeentelijke bedrijfsvoering waarbij de nadruk ligt op bewustwording en inbedding in gemeentelijke processen. Verder zullen eveneens de aanbevelingen door de visitatiecommissie informatiebeveiliging naar aanleiding van het bezoek op 31 mei 2017 worden meegenomen in het jaarplan 2018. Dit alles heeft tot doel om maatregelen te nemen ter bevordering van o.a. de fysieke-/toegangsbeveiliging, personele beveiliging, beheer van bedrijfsmiddelen en incidentenbeheer.