Begroting 2019

Inleiding

We leven momenteel in tijden van voorspoed en groeiende welvaart. Ook de gemeente profiteert nu van de financiële maatregelen die in de achter ons liggende jaren noodzakelijk waren en de economische groei die Nederland momenteel kent. Daar waar we in de afgelopen jaren de wind tegen hadden, lijkt de wind nu meer en meer in de zeilen te zitten, waarbij overigens regelmatig nog bijgestuurd moet worden.

Deze begroting laat dan ook zien dat er ruimte is voor investeringen in het komende jaar, maar tevens dat er oog is voor de uitdagingen die op langere termijn op het pad van de gemeente Hulst liggen. In dit kader kan onder meer gedacht worden aan hoe de transitie naar duurzame energie vorm te geven, ontwikkelingen binnen het Sociale Domein waaronder het bestrijden van eenzaamheid en oplopende kosten jeugdzorg, de toekomst van het Onderwijs, maar ook het mogelijk vroegtijdig wegvallen van de opbrengst precariobelasting.
Uitdagingen die de komende jaren van grote invloed zullen zijn op de financiële en beleidsmatige kaders van onze gemeente. Het streven naar een duurzame en participatieve maatschappij met oog voor huidige maar ook toekomstige generaties blijft echter een belangrijk doel de komende jaren. Met daadkracht en gezamenlijk werken aan een prettige woon-/leef-/recreatieomgeving voor alle inwoners, bedrijven en bezoekers.

In 2019 zullen allereerst de reeds ingezette projecten zoals De Nieuwe Bierkaai, Perkpolder en projecten via de Impulsgelden worden voortgezet. Vanuit het MIP zal in 2019 uitvoering worden gegeven aan de reconstructie van de Houtmarkt, Kleine Bagijnestraat en de reconstructie van de Frederik Hendrikstraat te Lamswaarde. Deze projecten dragen, naast een mooi fysiek straatbeeld, bij aan een goede en prettige leefomgeving binnen onze kernen. Aanvullend wordt daarnaast nog extra geïnvesteerd in intensivering van de onkruidbestrijding. In dit verband is tevens structureel budget opgenomen voor (investerings-)budgetten voor versterking van de leefbaarheid.
Toerisme wordt als belangrijke pijler van onze gemeente gezien. Met het periodiek onderhouden van de recreatiestranden van Perkpolder, Ossenisse en Walsoorden wordt het recreëren door eigen inwoners en toeristen binnen de gemeente aantrekkelijker gemaakt. Daarnaast is er financiële ruimte beschikbaar voor toeristisch beleid waarvan concrete invulling nog nader dient plaats te vinden.
In de begroting is verder ruimte gecreëerd voor toekomstige landelijke doelstellingen in kader van duurzaamheid. Naast het verduurzamen van de eigen gemeentelijke gebouwen, waaronder het vervangen van verlichting door energiebesparende verlichting, zal in 2019 de eerste voorbereidende stappen worden gezet in de planvorming om op langere termijn te voldoen aan de landelijke duurzaamheidsvereisten/energietransitie. Hierbij daar waar mogelijk rekening houdend met lokale initiatieven en binnen de infrastructurele en ruimtelijke mogelijkheden van de gemeente.
In voorliggende begroting is daarnaast natuurlijk aandacht voor belangrijke thema’s binnen het Sociaal Domein. Met betrekking tot de ouderen binnen onze gemeente verdient de bestrijding van eenzaamheid aandacht. Door onder meer extra in te zetten op de aanpak van eenzaamheid, wordt voorkomen dat deze kwetsbare groep binnen verschillende interventies van zorg tussen wal en schip en/of in isolement raken. De huidige maatschappij vraagt ook veel van de jongere generatie waardoor sneller problemen worden ervaren en ingegrepen wordt. De kosten van deze interventies lopen op terwijl de korting van het Rijk op de hiervoor beschikbare budgetten groter wordt. Daar waar in de afgelopen jaren een egalisatiereserve is opgebouwd van € 3,7 miljoen, is het noodzakelijk om in 2019 een bedrag van € 1,4 miljoen te onttrekken. Een onttrekking die nagenoeg geheel wordt veroorzaakt door de tekorten binnen de Jeugdzorg.
Voor een sociale en prettige leefomgeving is het leveren van gepaste en klantgerichte zorg aan degenen die dit nodig hebben een belangrijke voorwaarde. Teneinde deze zorg optimaal te kunnen bieden zal een zorgmeldpunt worden ingericht om iedereen kwalitatief goede en passende zorg te geven en daar waar nodig maatwerk te leveren.  

Uiteindelijk zal met daadkracht en gezamenlijk met inwoners en bedrijven gewerkt worden aan de toekomst van onze gemeente. Samen investeren in een financieel gezonde gemeente die gekenmerkt wordt door een grote maatschappelijke betrokkenheid.

Hulst, september 2018