Begroting 2019

Bestuur en veiligheid

Naast de klassieke bestuurscomponenten zoals de kosten voor College van B&W, gemeenteraad, raadscommissies, griffie, secretaris enz. vallen onder het programma bestuur ook interne en externe communicatie, een optimale klantvriendelijke dienstverlening en persoonsinformatievoorziening. Ook valt veiligheid zoals de integrale veiligheid, politie, brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing en verkeersveiligheid onder dit programma. De financiële cijfers m.b.t. verkeersveiligheid vallen onder dit programma, maar inhoudelijk is er een relatie met programma 2 Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte. Ook in andere programma’s zoals bijvoorbeeld 7 Milieu (overlast drugs) zijn raakvlakken te vinden met veiligheid.

Lasten, baten en saldo

€ x1000

€ 5.005

7,5 %

€ 482

0,7 %