Begroting 2019

Overzicht van baten en lasten 2019

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Dit overzicht geeft een beeld van de geraamde lasten en baten voor de genoemde jaren en het saldo in 2019 per programma (bedragen x € 1.000).

Rekening 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Saldo 2019

Omschrijving

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Nadelig

Voordelig

Programma Bestuur en Veiligheid

4.260

833

4.877

528

5.005

482

4.523

Programma Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

6.014

1.195

6.174

1.030

6.136

1.063

5.073

Programma Economische structuur en toerisme

1.420

389

1.877

892

1.561

652

909

Programma Onderwijs en Kinderopvang

2.089

94

2.749

106

2.359

132

2.227

Programma Sport cultuur en recreatie

2.614

120

3.527

128

2.587

97

2.490

Programma Sociaal Domein

26.271

5.608

26.515

5.839

27.085

5.547

21.538

Programma Milieu

6.221

6.736

6.662

6.992

6.252

6.904

652

Programma Ruimte en Wonen

3.090

2.376

3.242

2.142

2.493

1.579

914

Totaal programma's

51.979

17.351

55.624

17.658

53.477

16.455

37.674

652

Onvoorzien

0

90

140

140

Algemene dekkingsmiddelen

9.804

44.744

10.291

46.558

11.517

48.131

36.614

Totaal voor bestemming

61.783

62.095

66.005

64.215

65.134

64.586

37.814

37.267

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves:

Programma Bestuur en Veiligheid

Programma Verkeer, Vervoer en Openbare Ruimte

540

315

373

373

473

261

212

Programma Economische structuur en toerisme

137

112

Programma Onderwijs en Kinderopvang

1

459

Programma Sport cultuur en recreatie

19

63

33

968

13

72

59

Programma Sociaal domein

237

175

472

1.407

1.407

Programma Milieu

299

297

Programma Ruimte en wonen

610

15

198

20

Rente toevoeging/onttrekking

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

111

516

205

345

655

53

602

Totaal na bestemming

63.062

63.678

66.988

67.260

66.274

66.378

38.628

38.732

Resultaat na bestemming
(-/- = nadelig)

616

272

104

104

Totalen-generaal

63.678

63.678

67.260

67.260

66.378

66.378

38.732

38.732